อเนกมั่นใจไม่เหนื่อยฟรีเร่งระดมความคิดร่างแผนปฏิรูปการเมือง

ประธานคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการเมือง ระบุ จะไม่ให้ติดกับดักความผิดพลาดในการดำเนินการปฏิรูปประเทศ แจงแผนการทำงานจะ เสร็จสมบูรณ์ส่งให้ที่ประชุมร่วมคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ 11 ด้านได้กลางเดือนธันวาคมนี้ มั่นใจไม่เหนื่อยฟรี

นายเอนก เหล่าธรรมทัศน์ ประธานคณะกรรมการปฏิรูปด้านการเมือง เปิดเผยภายหลังการประชุมนัดแรกว่า วันนี้ได้ระดมความคิดวิธีการการทำงานเดินหน้าสู่การปฏิรูป ซึ่งมีระยะเวลาค่อนข้างสั้นเพียง 3 เดือน นับจากนี้ไปอีก 1 เดือนครึ่ง หรือช่วงกลางเดือนตุลาคมจะเป็นช่วงการถกเถียงหารือให้ได้ข้อยุติถึงวาระสำคัญที่จะบรรจุในแผนการปฏิรูประยะ 5 ปี โดยทำงานต่อยอดจากรายงานปฏิรูปฯคณะต่าง ๆที่ทำการศึกษามาแล้ว เช่นตั้งแต่ คสช. สปช.และ สปท. จะไม่เริ่มนับหนึ่งใหม่

นายเอนก กล่าวว่า ตั้งแต่กลางเดือนตุลาคมถึงกลางเดือนพฤศจิกายนจะเริ่มร่างแผน โดยใช้เวลา 1 เดือน และตั้งแต่กลางเดือนพฤศจิกายนถึงกลางเดือนธันวาคมจะระดมความเห็นถกอภิปรายเพิ่มเติมในการแก้ไขร่างแผน พร้อมทั้งให้ความเห็นชอบโดยสมบูรณ์ และส่งให้ที่ประชุมร่วมคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ 11 ด้านกลาง เดือนธันวาคม หากที่ประชุมเห็นชอบจะส่งต่อให้คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ ส่วนข้อกังวลที่ว่าการปฏิรูปอาจจะเป็นกับดักประเทศนั้น การปฏิรูปยังมีอีกหลายขั้นตอน และต้องผ่านการพิจารณาอย่างรอบคอบ หากใครคิดว่าจะเป็นกับดัก ให้แจ้งต่อคณะกรรมการปฏิรูปได้

ประธานคณะกรรมการปฏิรูปด้านการเมือง กล่าวว่า การปฏิรูปครั้งนี้มีความหวังที่จะผลักดันให้เป็นรูปธรรมได้ เพราะการทำงานจะเป็นไปตาม พ.ร.บ.แผนและขั้นตอนการดำเนินการปฏิรูปประเทศ ที่กำหนดไว้ว่าแผนการการปฏิรูป รัฐบาลต้องปฏิบัติตาม หากหน่วยงานใดฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตาม คณะกรรมการปฏิรูปมีอำนาจติดตามตรวจสอบ ตักเตือน หรือเสนอไปยังผู้นำรัฐบาลให้เตือนหรือลงโทษได้ รวมทั้งนำเรื่องแจ้งยัง คณะกรรมการ ป.ป.ช. จึงมั่นใจว่าจะไม่เหนื่อยฟรี แต่จะได้ครบทุกอย่างตามแผนหรือไม่ ในฐานะผู้ปฏิบัติไม่ได้คาดหวังว่าจะได้ครบทุกอย่าง และเห็นความตั้งใจของรัฐบาลที่จะทำอย่างเต็มที่ ซึ่งนายกรัฐมนตรี ระบุก่อนหน้านี้แล้วว่าคณะกรรมการชุดนี้จะเป็นคณะกรรมการชุดสุดท้ายแล้ว ที่ให้อำนาจและงบประมาณในการทำงานทุกอย่าง

ส่วนเรื่องของการปรองดองนั้น นายเอนก กล่าวว่า จะอยู่ในแผนการปฏิรูปตามที่รัฐธรรมนูญกำหนดไว้ว่า ให้กำหนดวิธีการ กลไก กระบวนการที่จะทำให้ความขัดแย้งได้รับการแก้ไขโดยสันติวิธี อ้างถึงมาตรา 257 ของรัฐธรรมนูญว่าการปฏิรูปนี้ต้องทำให้สังคมเกิดความสงบสุข

ส่วนข้อคิดเห็นการจัดตั้งรัฐบาลผสมเพื่อให้เกิดความปรองดองนั้น นายเอนก กล่าวว่า ยังไม่มีการพูดถึงในครั้งนี้ ซึ่งแผนที่เขียนไม่ได้ลงในรายละเอียด แต่จะเป็นกลไกของพรรคต่าง ๆ หลังการเลือกตั้ง หรือเป็นเรื่องของการตัดสินใจภายหลัง ย้ำว่า เพื่อให้ทุกฝ่ายสบายใจแผนไม่ได้ลงรายละเอียดมาก เพราะจะทำให้ฝ่ายปฏิบัติทำตามไม่ได้ ซึ่งไม่ใช่แผนที่ดี

นายเอนก กล่าวว่า วันนี้คณะกรรมการเข้าร่วมประชุมเกือบครบทุกคน เว้นเพียงนายธีรภัทร เสรีรังสรรค์ ที่ติดภารกิจราชการในต่างประเทศ และกรอบการประชุมของคณะกรรมการชุดนี้ครั้งต่อไปจะประชุมในวันพุธที่ 6 กันยายน เวลา 09.00 น. และวันศุกร์ที่ 8 กันยายน เวลา 13.00 น.ที่อาคารรัฐสภา1 ชั้น 3 ห้องกรรมาธิการ 2 .-สำนักข่าวไทย